Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hanna and Goliath Law & Digital Education Integritetspolicy

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, förkortad GDPR, inom EU och ersätter då vår svenska personuppgiftslag (PUL). Hanna and Goliath vill informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du är i kontakt med verksamheten eller köper en webbutbildning av Hanna and Goliath.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och andra personrelaterade uppgifter.

När du köper en webbutbildning eller loggar in på en webbutbildning som tillhandahållits av din arbetsgivare så lämnar du över dina personuppgifter till Hanna and Goliath och Gerdes IT AB.

Gerdes IT AB är den IT-leverantör som äger webbsystemet och är ansvarig för drift och integritet i samband med alla Hanna and Goliaths webbkurser.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper eller loggar in en av våra webbutbildningar, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg som Hotjar, WooCommerce, WordPress och Sensei för att registrera information. För e-post använder vi Mailchimp och för transaktioner Mandrill.

Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss om webbutbildning och då lämnat dina personuppgifter till oss så att webbutbildningen ska kunna levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter. För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter endast för att kunna:

fullgöra avtal med dig

kunna administrera och tillhandhålla tjänster

fakturera

marknadsföra

förbättra och administrera webbutbildning

Vi gör alltid en avvägning för att säkerställa att det finns berättigat intresse att använda dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en etablerad kundrelation. Du kan när som helst begära att Gerdes IT AB ska ta bort dina personuppgifter förutom då Hanna and Goliath behöver de för att kunna fakturera. Du kan även när som helst säga att du inte vill ha utskick från Hanna and Goliath.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Om din arbetsgivare inhandlat en fortbildning så samtycker du till att även din arbetsgivare får tillgång till uppgifter om den genomförda utbildningen genom att logga in.

Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Särskilt om cookies

När du besöker våra hemsidor använder vi cookies.

Personlig integritet och dina rättigheter

Personlig integritet är en mänsklig rättighet. Du har flera rättigheter och nedan kan du läsa mer om dessa.

Rätt till information

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Gerdes IT AB behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa.

Rätt till rättelse

Om du anser att Gerdes IT AB uppgifter om dig inte är korrekta har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning

Du har rätt att invända mot att Gerdes IT AB behandlar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning. Om Gerdes IT AB då inte visar skäl som väger tyngre än dina skäl ska behandling av personuppgifter upphöra.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det kan till exempel vara att du anser att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in eller att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd?

Om du är missnöjd över hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till Gerdes IT AB och be att hantering ändras eller åtgärdas. Du har även rätt att anmäla missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.