Diskriminering och inkludering

Diskriminering och inkludering

Vad är diskriminering? Hur förebygger vi diskriminering? Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser och ett samhälle för alla?

I den här digitala utbildningen lär du dig mer om diskriminering, aktiva åtgärder, hur normer påverkar samt hur vi kan arbeta för inkludering. Är du intresserad av en demo eller vill du köpa utbildningen till fler i din organisation? Kontakta [email protected].

 

Jag har kod
  • Kursbeskrivning
  • Innehåll
  • Utbildare

Kursbeskrivning

Vill du lära dig mer om diskriminering och inkludering?

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om diskrimineringslagen, förebyggande arbete med aktiva åtgärder och hur man kan arbeta för att skapa en inkluderande kultur och ett samhälle för alla.

Kursen går igenom diskrimineringslagens krav och hur man bör arbeta förebyggande för att motverka diskriminering. Den innehåller även konkreta och praktiska tips för att komma igång till både chefer och medarbetare som vill arbeta för en inkluderande arbetsplats.

I kursen finns fem kapitel:

1. Diskriminering
2. Förebygga
3. Normer och inkluderande kultur
4. Ett samhälle för alla
5. Kunskapstest

Innehåll

Innehåll

Utbildningen innehåller fem kapitel inklusive ett avslutande kunskapstest.

Kursen är framtagen för att passa olika lärstilar. Man kan både läsa och lyssna på den. Kapitlen innehåller faktatext, en lista med viktiga ord och begrepp, ett kort quiz och tips på hur ni kan komma igång med ert eget arbete. Kursen innehåller även en längre tecknad film om diskrimineringslagen.

Kursen är indelad i följande kapitel:

1. Diskriminering

Detta kapitel ger en djupare förståelse för diskrimineringslagen. Kursdeltagaren får lära sig om vad diskriminering innebär, de sju diskrimineringsgrunderna samt de sex olika formerna av diskriminering.

2. Förebygga

Detta kapitel ger en djupare förståelse om hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering med aktiva åtgärder. Vad är viktigt att tänka på i det förebyggandet arbetet? Vad innebär ansvaret att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp? Hur ser ansvaret ut gällande aktiva åtgärder för dig som är arbetsgivare och utbildningsanordnare?

3. Normer och inkluderande kultur

Detta kapitel fokuserar på hur vi kan arbeta för att skapa en mer inkluderande kultur på arbetsplatser. Undersökningar visar att på arbetsplatser med inkluderande kultur är personalomsättningen lägre och medarbetarnas engagemang högre. I detta kapitel får du både mer kunskap om normer, vad inkluderande kultur innebär samt praktiska tips för att komma igång som riktar sig till både medarbetare och chefer.

4. Ett samhälle för alla

Detta kapitel handlar om skyddet mot diskriminering och hur man skapar ett inkluderande samhälle för alla ur ett brett perspektiv. Skyddet mot diskriminering gäller på många olika samhällsområden. Det ger skydd för barn och elever i skolan, för den som får stöd av socialtjänsten, för den som hyr en lägenhet, handlar i en affär eller uträttar tjänster på banken. I detta kapitel lär du dig även mer om tillgänglighet och hur vi skapar ett tillgängligt samhälle för alla.

5. Kunskapstest

I detta kapitel får du möjlighet att testa alla de kunskaper du fått via utbildningens övriga kapitel.

Efter att du gjort hela kursen och genomfört kunskapstestet har du möjlighet att skriva ut ett diplom.

Utbildare

Utbildare

Kursen Diskriminering har tagits fram av Hanna and Goliath Law & Digital Education och dess grundare Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare och föreläsare.

Hanna har tidigare arbetat som jurist på Byrån mot Diskriminering och Fonden för mänskliga rättigheter, likabehandlingsstrateg åt Försvarsmakten, sakkunnig på Statsrådsberedningen och hos Diskrimineringsombudsmannen.

Hanna har skrivit flera böcker och metodmaterial om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Läs mer om Hanna på hannagoliath.com.

I arbetet med att ta fram kursen har även flera andra personer varit ett stöd, bland annat:

Kurstext och innehåll gällande normer, inkludering och inkluderande arbetsplatser: Gabriella Fägerlind, senior jämställdhets- och mångfaldskonsult och forskare vid KTH. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.

Webbutveckling och teknik: Gerdes IT AB