Hanna and Goliath föreläser om mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Östergötlands nya nätverk 27 oktober

Den 27 oktober startar Länsstyrelsen i Östergörtland ett nytt nätverk för mänskliga rättigheter.

Syftet är att Östergötlands rättighetsnätverk ska vara ett forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, behovsinventering och kollegial samvaro för yrkesverksamma inom kommun, region och länsstyrelse. Nätverket ska arbeta med frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnrätt, funktionsrätt och nationella minoriteter.

Hanna and Goliath är inbjuden för att ge en kort övergripande bild av juridiska ramverk för mänskliga rättigheter, skydd enligt grundlagen och folkrätten och hur dessa olika arbetsområden hänger ihop med det offentliga uppdraget för kommuner, regioner och myndigheter.

Shares