Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv.

Under 2022-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Stockholm.

Bakgrund

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Länsstyrelserna i Sverige har som ett led i detta fått i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med Barnkonventionen.

Som ett i detta uppdrag  genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands Län under 2020 och 2021 en gedigen obligatorisk  fortbildningssatsning för sina samtliga medarbetare med fokus på Barnkonventionen.

Hanna and Goliath anlitades som extern expert för att genomföra fortbildningen som sammanlagt omfattat runt 700 personer och sju digitala utbildningstillfällen.

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Innehåll

Gemensamt fokus för alla utbildningstillfällen är en gedigen juridisk men lättillgänglig genomgång av:

 • Vilka rättigheter är det som skyddas av barnkonventionen och för vem?
 • Vad innebär det att barnet är rättighetsbärare och rättssubjekt?
 • Vilka är barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och hur garanteras de via Länsstyrelsens verksamhet?
 • Vilka är barnets medborgerliga och politiska rättigheter och hur garanteras de via Länsstyrelsens verksamhet?
 • Vad innebär ett barnrättsbaserat arbetssätt?
 • Barnkonventions fyra vägledande principer – övergripande
 • Vad blir konsekvensen för våra verksamheter nu när barnkonventionen blir svensk lag?
 • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja barnets rättigheter i våra verksamheter?

Var och ett av utbildningstillfällen innehåller vidare en av följande tematiska juridiska fördjupningar på 40 minuter:

Tema 1.Barnrättsbaserat arbetssätt och prövning av barnets bästa (art 3)

 • De tre barnperspektiven och hur de påverkar prövningen av barnets bästa
 • Vad innebär artikel 3?
 • Vilken form av prövning ska göras?
 • Barnets bästa prövning – en process i flera steg
 • Rättigheter av särskild vikt vid prövning av barnets bästa
 • Case och fallbeskrivning

Tema 2. Barnrättsbaserat arbetssätt och barnets rätt till delaktighet, inflytande och att bli hörd (art 12)

 • Vad innebär artikel 12?
 • En rätt för barnet och en rätt för grupper av barn
 • Steg för genomförande av barnets rätt att bli hörd enligt Barnrättskommittén
 • Genomförande av art 12 i olika miljöer och situationer
 • Rättigheter av särskild vikt för genomförande av art 12

Tema 3. Barnrättsbaserat arbetssätt och barnets rätt till icke-diskriminering

 • Rätten till ickediskriminering enligt barnkonventionen och enligt svensk lag
 • Vad innebär art 2?
 • Sex olika former av diskriminering
 • Case och diskussioner kring genomförande av art 2 i olika miljöer och situationer

Tema 4. Tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter – hur gör vi?

 • Barnkonventionen – en del av folkrätten och nu svensk lag
 • Allmänna tolkningsregler – text, sammanhang, ändamål och syfte
 • Olika språkversioner
 • Supplementära tolkningsmedel
 • Rättspraxis
 • Stöd och vägledning från Barnrättskommittén

 

Shares