Hanna and Goliath genomför studie kring föräldraskap och funktionsnedsättning

Under maj och juni månad genomför Hanna and Goliath nästan 20 djupintervjuer med 28 personer kring föräldraskap och funktionsnedsättning.

Under våren 2022 inledde Hanna and Goliath Law & Education ett samarbete med Funktionsrätt Sverige.

I tidigare kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätts utan någon annan anledning än att de har till exempel en synnedsättning eller en rörelsenedsättning.

Ett exempel är Amra som har medfödd benskörhet och vars upplevelser nyligen lyftes i programmet Kalla Fakta på TV4.  Amra lever med personliga assistenter och inför att hon skulle föda sitt första barn ansökte hon om utökad assistans via LSS, men fick i stället en orosanmälan.

 

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att nu titta närmare på frågan i  en kvalitativ intervjustudie inom ramen för projektet Min sexualitet-min rätt. Syftet med studien är att öka kunskapen kring de hinder som möter personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap och för att få en bättre bild av varför det ser ut så här.

Studie har som mål att  ge en övergripande bild av :

  • delar av det rättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning som finns idag kring rätten att bilda familj
  • synliggöra eventuella formella hinder för personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap historiskt och eventuellt i nuvarande svensk lagstiftning
  • genomförs en kvalitativ studie med djupintervjuer för att närmare undersöka upplevda erfarenheter av strukturell diskriminering och hur bedömningar görs och resonemang förs hos olika offentliga aktörer kopplat till tex funktionsnedsättning och föräldraskap.
  • ge sammanfattande rekommendationer om viktiga insatser framåt utifrån de önskemål, tankar och slutsatser som framkommer i intervjuer med både personer med funktionsnedsättning i egenskap av rättighetsbärare och det offentliga Sverige i egenskap av skyldighetsbärare

Syftet med studien är primärt kunskapshöjning, påverkan och att kunna medvetandegöra angående situationen för personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap.

 

Shares