Hanna and Goliath utbildar om Barnkonventionen hos Länsstyrelsen den 25 januari

Den 25 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Länsstyrelsen i Stockholm för att fortbilda Djurskyddsenheten kring barnkonventionen och prövning av barnets bästa i relation till djurskyddsarbete.

Bakgrund

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under 2020-2023 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Stockholm.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Länsstyrelserna i Sverige har som ett led i detta fått i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med Barnkonventionen.

Som ett i detta uppdrag  genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands Län under 2020 och 2021 en gedigen obligatorisk  fortbildningssatsning för sina samtliga medarbetare med fokus på Barnkonventionen. Hanna and Goliath anlitades som extern expert för att genomföra fortbildningen som sammanlagt omfattat runt 700 personer och sju digitala utbildningstillfällen.

Under 2022 och början av 2023 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

 Innehåll

Gemensamt fokus för alla utbildningstillfällen är en gedigen juridisk men lättillgänglig genomgång av:

 • Vilka rättigheter är det som skyddas av barnkonventionen och för vem?
 • Vad innebär det att barnet är rättighetsbärare och rättssubjekt?
 • Vilka är barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och hur garanteras de via Länsstyrelsens verksamhet?
 • Vilka är barnets medborgerliga och politiska rättigheter och hur garanteras de via Länsstyrelsens verksamhet?
 • Vad innebär ett barnrättsbaserat arbetssätt?
 • Barnkonventions fyra vägledande principer – övergripande
 • Vad blir konsekvensen för våra verksamheter nu när barnkonventionen blir svensk lag?
 • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja barnets rättigheter i våra verksamheter?

Workshopen om barnets bästa med Djurskyddsenheten den 25 januari har ett särskilt fokus prövning av barnets bästa (art 3) inklusive:

 • De tre barnperspektiven och hur de påverkar prövningen av barnets bästa
 • Vad innebär artikel 3?
 • Vilken form av prövning ska göras?
 • Barnets bästa prövning – en process i flera steg
 • Rättigheter av särskild vikt vid prövning av barnets bästa
 • Case och fallbeskrivning
Shares