Hanna modererar Delaktighetsdagen 2023 den 21 april

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för Delaktighet den årliga Delaktighetsdagen. I år har Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes fått i uppdrag att moderera dagen.

Dagen består av ett fullspäckat program om innehåller bland annat punkter som:

  • Hur kan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning användas för att utforma ett samhälle med mångfald som grund? Eilionóir Flynn, professor vid National University of Galway, inleder dagen.
  • Post- och telestyrelsen (PTS) om hur de tagit fram individuella lösningar för att fler ska kunna ta del av deras tjänster.
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Läs mer om dagen här.

Dagen har som helhet har fokus på förverkligande av funktionshinderpolitikens mål dvs att
”med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.”

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden : universell utformning, att motverka och förebygga diskriminering, tillgänglighet och individuella stöd och lösning.

Läs mer om de olika inriktningsmålen här.

Shares